A A A A A

Verso del día

Proverbios 14:21
Runa-masinta manacajman churarga juchayojmi ricacun. Pobricunata cuyapajcunami ichanga fiyupa cushisha canga.