A A A A A

Verso del día

Colosenses 1:13
Paymi salbamashcanchi chacajpa munaynincho caycajta. Nircorga Cuyay Wamranpa maquinmanna churamashcanchi.