A A A A A

Verso del día

Juan 3:16
«Tayta Diosga runacunata fiyupa cuyarmi japallan cuyay wamranta cachamuran Payman pipis yäracoj cäga mana wañunanpaj chaypa ruquenga imaycamapis cawananpaj.