A A A A A

Verso del día

Proverbios 10:7
Alli runataga alli cashanpita fiyupami yarparan. Fiyu runatami ichanga manapis aycällatana gongaycärin.