A A A A A

Verso del día

Romanos 15:4
Tayta Diosninchïpa palabrancho llapan isquirbiraycajcunaga tantiyacunanchïpämi caycan. Palabranta tantiyarmi ñacarpis pasinsacushpanchi mana yamacaypa shuyaraycanchi ñaupanman pushacamänanchïpaj.