A A A A A

Verso del día

Éxodo १५:११
«TAYTA DIOS, maygan dioscunapis gammanga manami tincunchu. Gamno santuga manami juc canchu. Gamno munayniyöga manami juc canchu. Gamga fiyupa almiraypajcunatami rurashcanqui.