A A A A A

Verso del día

Efesios 3:20
¡Cananga Tayta Diosninchïta alabayculläshun! ¡Payga fiyupa munayniyoj carmi mañacushanchïpitapis, yarpashanchïpitapis masta yanapämanchi!