A A A A A

Verso del día

2 Corintios 5:14
Tayta Jesucristo cuyamaptinchïmi pay munashanno cawanchi. Jesucristumi llapanchïpaj wañuran. Chaymi llapanchïpis wañusha-japuyna caycanchi.