A A A A A

Verso del día

Salmos 56:4
Tayta Diosllamanmi yäracö. Aunimashanman yäracurmi payta alabä. Chaymi mana manchacöpischu. ¿Imataräshi ruramanman runallaga?