A A A A A

Verso del día

1 Tesalonicenses 4:14
Musyanchïmi wañushanpita Jesucristo cawarimushanta. Chaynöllami pipis payman yäracuycar wañoj cajcunataga Jesucristuta cawarachishanno Tayta Diosninchi cawarachenga.