A A A A A

Verso del día

Salmos 98:1
Mushoj alabansawan TAYTA DIOSTA alabashun. Payga rurasha fiyupa almiraypajcunatami. ¡Munayniyoj cashpanmi, callpayoj cashpanmi llapanta binsisha!