A A A A A

Wiersz dnia

Psalmy ౧౦౭:౧
Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!