Verse of Day

Psalms 112:4
Tudak i stap, tasol lait i save kamap bilong helpim ol gutpela man. Gutpela man i save marimari na sori long ol arapela manmeri na em i save wokabaut stret.