दिन को पद

१ पत्रुस २:९
तर एनीगदेदा धोपधोपग्‍याम ह्राङला उदेकला य्‍हालरी भबा परमेश्‍वरसे थेला उदेकला गे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा पाङ्‌बाला लागिरी एनीगदेदा थेसे धम्‍बा म्‍हि, जम्‍मानथोरी शासन लबा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हि, ओच्‍छे परमेश्‍वरला लागिरी जे फेसी थान्‍बा य्‍हुलदेन ह्राङलान सन्‍तान स्‍होजी।