दिन को पद

१ पत्रुस ५:८
तसैनोन एनीगदे सदन होशियार तसी छोर्सी चिउ। तिग्‍दा भिसम एनीगदेला शत्रु शैतान खाल्‍दा स्‍याप्‍ला थेदान चतोःला भिसी ङ्‌हार्सी भ्रबा च्‍यानसे ह्रङ् लसी म्‍हाइसी भ्रमुला।