दिन को पद

जन ८:३१
येशूसे ह्राङदा विश्‍वास लबा यहूदीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे ङाइ लोप्‍बा अन्‍छार भ्रजी भिसम एनीगदे ङाला पक्‍का चेला दोला।