Verse of Day

Heberu 10:39
Kodwa thina kasisibo balabo abahlehlela nyovane ekubhujisweni.