दिवसाचे पद्य

आमोस ५:४
परमेश्वर इस्राएल राष्ट्राला असे सांगतो, “मला शरण या आणि जगा.