Ny andininy ny Andro

Kolosiana 1:15
Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ny Lahimatoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao;