A A A A A

Verse of Day

Namatayo ๖:๕
“Vanolhapelha inyu, nhipange thoko anafiki! Anottuna ulhapelha aneemenlhe mu inupa cho unlhapelha Nlhuku ni mmaphironi wiira yoonachiye ni attu. Ikekhiaye kinouhimeriani, yayo ahomalha uttuvelhiya.