A A A A A

Verse of Day

1 Natim 4:14
Nhihiye wooniha mahalha o Iphumu ya Nlhuku nrina inyu, mwaavahiye inyu wo malhove a anamilhohi ni wo weesheriya miono ni ashulhupalhe.