A A A A A

Verse of Day

Arumi 6:17
Kinonshukuru Nlhuku chinene, ukhalhawaya khalhayi mwaari ipotta mu uwonyani, nansho vano nhorumelhelha wo nrima winyu wonkhaye ikeekhene nneettuchihiya inyu.