A A A A A

Verse of Day

Uefeso 6:12
Ukhalhawaya khaninaatakana ni ntu o velhaponi, nansho ninaatakana ni mashoka o unanara anotawara irimu, atawara, ikuru ni machiri o ilhapo yo wiipiphini ilha.