A A A A A

Verse of Day

1 Nayohana 4:18
Nrima wo uttunana khunoova, nrima wo uttuna we ikeekhene unookakha woova. Paahi etu, ntu o woova khanatimira mu uttunani, yoyo noova utwarushiya.