A A A A A

Verse of Day

Uefeso 3:20
Paahi etu, Nlhuku ri ni machiri anovara ntheko nhina mwihu, nowooria upanga chittu chulhupalhe chinene upwaha chinovekelha ihu ama chinoopuwelha ihu.