A A A A A

Verse of Day

1 Natim 4:12
Ntu riyoothe huuvehacheni wo nlhatu no ukhalha winyu amirawo. Nansho nkhalheke ntu o utwariya ni attu anrumelhenlhe Kuristo wo moolhumo inyu ni meetelho inyu ni uttuna winyu ni nrima winyu ni makhalhelho orera anokhalha inyu.