A A A A A

Verse of Day

2 Natim 1:7
Ukhalhawaya Iphumu ivahiye ihu ni Nlhuku kihii yo unoopopiha, mena, nansho Iphumu yo machiri ni yo univaha nrima wo uttunana ni wiitimarikha.