A A A A A

Verse of Day

Zekaria 8:21
kendo ji modak e dala maduongʼ machielo ni wach ni, ‘Wadhiuru riat mondo walam Jehova Nyasaye kendo wadwar Jehova Nyasaye Maratego, an to eri asewuok adhi.’