A A A A A

Verse of Day

2 Petro 1:21
Nikech weche mokor manie Muma ne ok owuok e pach dhano, to Nyasaye ema nomiyo ji owuoyo, ka gin e bwo teko mar Roho Maler.