A A A A A

Verse of Day

Mathayo 9:13
To dhiuru upuonjru tiend wachni, ‘Gima adwaro en ni ukech joweteu, to ok ni uchiwna misango.’ Nimar ok ne abiro mondo aluong joma kare, to nabiro mondo aluong joricho.”