A A A A A

Verse of Day

2 Timotheo 1:16
Mad Ruoth Nyasaye okech jood Onesiforo nikech nosiko kokonyo chunya kendo wiye ne ok okuot koda kata kane an e od twech.