A A A A A

Verse of Day

1 Petro 5:5
Un jomatindo bende chiwuru luor ni jomadongo. Rwakreuru gi muolo e kindu ngʼato gi ngʼato, nikech Muma wacho niya, “Nyasaye osin gi josunga to ochiwo ngʼwono ne joma muol.”