A A A A A

Verse of Day

Zaburi 71:9
Kik ijog koda ka koro ati; kik ijwangʼa ka tekra orumo.