A A A A A

Verse of Day

1 Thesalonika 5:9
Nikech Nyasaye ne ok oyierowa mondo wayud kum mar mirimbe mager, to noyierowa mondo wayud warruok kuom Ruodhwa Yesu Kristo.