A A A A A

Verse of Day

1 Johana 4:18
Luoro onge e hera; hera mar adier riembo luoro oko nikech luoro ema kelo kum. Ngʼat man-gi luoro pok ochopo e hera mar adier.