A A A A A

Verse of Day

1 Timotheo 4:15
Tim gigi gi chunyi duto, kichiwori chuth mar neno ni gitimore mondo ji duto one kaka imedo dhi nyime maber e yore duto.