A A A A A

Verse of Day

Zaburi 4:1
Kuom jatend wer. Miwero gi gig wer man-gi tondegi. Zaburi mar Daudi. Ka aluongi to yie idwoka, yaye Nyasacha makare. Konya e lit momako chunya; yie ikecha kendo iwinj lamona.