Instagram
English
A A A A A
Verse of Day
1 Petro 3:15
To miuru Kristo duongʼ ei chunyu kaka Ruoth Maler. Beduru moikore kinde duto mar dwoko ngʼato mopenjou gimomiyo un gi geno ma un-gono. To timuru kamano gi muolo kod luor.