A A A A A

Verse of Day

Kolosai 1:17
Ne entie kapok gimoro amora nobetie, kendo kuome ema gik moko duto oriwore.