A A A A A

Verse of Day

Zaburi 71:8
Dhoga opongʼ gi pakni, kendo asiko ahulo duongʼni maler odiechiengʼ duto.