A A A A A

Verse of Day

Zaburi 46:1
Kuom jatend wer. Mar yawuot Kora. Kaluwore gi dwond alamoth. Wer. Nyasaye e kar pondowa kendo tekowa, en e kar konyruok man kodwa seche duto.