A A A A A

Verse of Day

Zaburi 63:3
Nikech herani ber moloyo ngima, dhoga biro miyi duongʼ.