A A A A A

Verse of Day

Rumi 15:30
Owetena, ajiwou kuom Ruodhwa Yesu Kristo, kendo kuom hera mar Roho, mondo uriwru koda e nyagruokna, kulamona Nyasaye.