A A A A A

Verse of Day

Amos 5:14
Dwaruru ber, to ok rach, mondo ubed mangima, eka Jehova Nyasaye, ma en Nyasaye Maratego nobed kodu mana kaka uparono.