A A A A A

Verse of Day

Efeso 4:25
Emomiyo, ngʼato ka ngʼato kuomu nyaka we miriambo duto kendo wach adiera ne nyawadgi, nikech wan duto wan fuond ringruok achiel.