A A A A A

Verse of Day

Hibrania 13:17
Winjuru weche jotendu kendo beduru e bwo lochgi. Girito chunyu odiechiengʼ gotieno kaka joma nyaka nyis Nyasaye kaka uchal. Winjgiuru, eka tich ma gitiyo okelnigi mor to ok pek, nikech ka umiyo tich obedonegi mapek to un ema uhinyoru.