A A A A A

Verse of Day

Efeso 4:29
Kik uyie weche maricho wuogi e dhou, to mana weche mabeyo manyalo konyo kuom gero ji kaluwore gi dwarogi mondo wecheu okony joma winjo.