A A A A A

Verse of Day

Zaburi 15:4
Ngʼat machayo ngʼama timbene richo mokalo tongʼ, to miyo joma oluoro Jehova Nyasaye duongʼ, Ngʼat marito singruok motimo kata bed ni timo kamano hinye,