A A A A A

Verse of Day

2 Korintho 9:11
Obiro miyo udok jo-mwandu e yore duto, mondo ubed mangʼwon kinde duto, kendo mondo ji mangʼeny odwok erokamano ni Nyasaye kuom mich mane watero nigi koa kuomu.