A A A A A

Verse of Day

Joshua 3:5
Joshua nokone oganda Israel niya, “Pwodhreuru, nikech kiny Jehova Nyasaye biro timo gigo miwuoro e kindu.”