A A A A A

Verse of Day

Joshua 4:24
Notimo kamano mondo ji duto manie piny ongʼe ni lwet Jehova Nyasaye nigi teko kendo mondo omi uluor Jehova Nyasaye ma Nyasachu kinde duto.”