A A A A A

Verse of Day

2 Korintho 4:16
Emomiyo chunywa ok nyosre. Kata obedo ni ringrewa ma oko rumo kamano, to chunywa iloko manyien odiechiengʼ kodiechiengʼ.